Chiastolite Tumblestones

Chiastolite Tumblestones

Chiastolite Tumblestones 20 mm - 30 mm 1 Supplied

£0.00
£3.50
SKU: 654102

You’ll earn 0 reward points with this purchase.

Crystal Name     Chiastolite

Colour    Brown

Size     20-30mm